دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
بازدید: 5083
خدمات حقوقی راجع به امور بانکی:
 
با توجه به اهمیت و جایگاه خاص بانک ها در کشور ایران و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص اخذ اعتبارات، تمهیدات ویژه اخذ وام و ضمانت نامه ها و فاینانس و ریفاینانس و سند تجاری اعم از چک سفته و ارائه راهکارهای حقوقی و بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. علاوه بر بحث دعاوی تسهیلاتی، دعاوی مربوط به ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی، نیز در شمول دعاوی بانکی قرار می گیرد. تردیدی نیست که درک قواعد حقوق بانکی مستلزم آگاهی کامل از ابعاد پرونده های بانکی و دانش خاص نسبت به حقوق بانکی است که جز با بهره مندی از دانش تخصصی و سابقه شرکت در دعاوی بانکی میسر نمی شود.

خدمات وکیل ۳۶۰