پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
يکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴ 5008 0 1

این شرایط خصوصی درتوضیح وتکمیل موادی ازشرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی ازموارددر آنهابه شرایط خصوصی پیمان موکول شده است وهیچ گاه نمی تواندموادشرایط عمومی پیمان رانقض کند

شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی
این شرایط خصوصی درتوضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی ازموارد در آنهابه شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند موادشرایط عمومی پیمان رانقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان بی اعتبار است شماره وحروف به کار رفته درمواد این شرایط خصوصی همان شماره وحروف مربوط به آن درشرایط عمومی پیمان است.

اگردرشرایط عمومی مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براین پیمان حاکم است.

ماده ۱۷- الف) پیمانکارمتعهداست که برای اجرای موضوع پیمان تعداد…….. نفر/ماه کارشناس خارجی باتخصصهای تعیین شده درزیربه کارگمارد. 

ماده۱۸ – ب) آخرین مهلت پیمانکاربرای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار……….. روزازتاریخ مبادله پیمان است.
جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبه هنگام کردن آن به شرح زیر است.
 
ماده۱۸ – ه) گزارش پیشرفت کارپیمانکاربایددارای جزئیات زیرباشد.

ماده۲۰ – الف)کارفرماامکانات وتسهیلات تجهیزکارگاه ازقبیل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راکه درزیرتعیین شده  است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

ماده۲۰ – ب و۲۰ –ز) کارفرما،به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.

ماده۲۰ – ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.

ماده۲۰ – ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما مهندس مشاور و آزمایشگاه به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند.

ماده۲۱ –ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند یا همچنین موارد یاحوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است.

ماده۲۱ – و) چگونگی پرداخت هزینه احداث ونگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است.

ماده۲۲  الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است.

ماده۲۲ – ح) شمار نسخه هاو مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکارتهیه می کند، به شرح زیر است.

ماده۲۴ – ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء،موارد زیر را رعایت کند.

ماده۲۸ – الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه رابه شرح زیر، تامین می کند.

ماده۲۹ – ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است.

ماده۳۲ – ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است.

ماده۳۵- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هیات وزیران است.

ماده۳۶- میزان روش پرداخت ونحوه واریز پیش پرداخت پیمان،طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هیات وزیران است.

ماده ۳۸ – الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است.

ماده۳۸ – ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از کشور تامین می کند.

ماده۳۸ – ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خریدماشین آلات و ابزارخاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تامین می کند.

ماده۳۹ – ب) پیمانکار موظف است که پیش ازتکمیل کل کارقسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

ماده۴۷ – د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که درصورت فسخ پیمان برای اتمام کاربه صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد به شرح زیر است.

ماده۴۹ – ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت می شود.

ماده۵۰ – الف) درصورت اتمام پیش ازموعد کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر به پیمانکار پرداخت می کند.

ماده۵۰ – ب- ۶)خسارت تاخیرغیر مجاز پیمان(ناشی ازکارپیمانکار) به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود.

نماینده کارفرما                                                                           نماینده پیمانکار
نام ونام خانوادگی                                                                       نام ونام خانوادگی
امضا                                                                                        امضا

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰