چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 2648 0 1

مرجع تجديدنظر خواهى از آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است.

نكاتى در خصوص تجديد نظر خواهى (حقوقى) قسمت دوم

٨-مرجع تجديدنظر خواهى از آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است.

نكته: مناط صلاحيت دادگاههاى تجديدنظر، مرربندى استانها در روز صدور راى است. بنا بر اين تغيير مرزبندى استانها پس از صدور راى و حتى قبل از ابلاغ راى، تاثيرى در صلاحيت دادگاه تجديد نظرى كه دادگاه صادر كننده راى در روز صدور راى در حوزه آن استان بوده است ندارد.

٩- راى دادگاه قابل تجديد نظر براى طرفين دعوى است كه ميتوانند اين حق خود را شخصاً يا از طريق وكلا يا نمايندگان قانونى خود اعمال نمايند.

نكته: با اينكه در ماده ٣٣٥ ق ا د م از" قائم مقام قانونى" سخن گفته نشده است ( با اينكه در ماده ٢٦ ق تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب به صراحت از قائم مقام قانونى و از جمله منتقل اليه نيز در رديف كسانى كه ميتوانستند از راى دادگاه تجديد نظر خواهى كنند نام برده شده بودء) اما اين بدان معنى نيست كه قائم مقام طرفين از رديف تجديدنظر خواهان حذف شده باشد. قائم مقام به اعتبار قائم مقامى از شمول ثالث خروج وضوعى دارد و بنا بر اين در وديف تجديدنظر  خواه است.

١٠-مهلت تجديد نظر خواهى از تاريخ ابلاغ براى اشخاص مقيم كشور بيست روز و براى اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاى مهلت واخواهى است.

نكته: منظور از ابلاغ، ،بر خلاف واخواهى كه مبدأ آن از تاريخ ابلاغ واقعى است، اعم است از ايلاغ واقعى يا قانونى.

نكته: ابلاغ دادنامه به وكيلى كه حق دادرسى در مرحله تجديد نظر نداشته باشد و وكيل در توكيل هم نباشد، معتبر نيست و در اينصورت مبدأ مهلت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ به موكل است. متفابلاً هرگاه طرح دعوى با دفاع از آن توسط وكيلى جريان يافته كه حق وكالت در تجديد نظر داشته و يا وكيل در توكيل بوده، ابلاغ به موكل اعتبار ندارد و مبدأ مهلت تجديدنظر خواهى، تاريخ ابلاغ به وكيل است.

نكته: هرگاه وكيل بعد از ابلاغ و قبل از انقضاى مهلت  تجديدنظر خواهى فوت نمايد و يا از وكالت محروم شود و يا بنا به قوه قهريه قادر به ادامه وكالت نشود، مبدأ مهلتتجديدنظر خواهى از تاريخ ابلاغ به موكل است

نكته: هرگاه وكيل پس از صدور و قبل از ابلاغ راى، از وكالت استعفا كند و يا از رويت راى امتناع كند، راى به موكل ابلاغ ميشود اما مبدأ مهلت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ به موكل است.
 

ادامه دارد...
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰