پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
يکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 5849 0 2

تجديد نظر خواهى از احكام و قرارهاى قابل تجديدنظر، از طريق تقديم دادخواست تجديد نظر خواهى به عمل مى آيد

نكاتى در خصوص تجديدنظر خواهى (حقوقى) قسمت سوم

قسمت سوم
....
١١-تجديد نظر خواهى از احكام و قرارهاى قابل تجديدنظر، از طريق تقديم دادخواست تجديد نظر خواهى به عمل مى آيد. دادخواست تجديد نظر خواهى به دفتر دادگاه صادر كننده راى، دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر و يا دفتر بازداشگاهى كه تجديد نظرخواه در آن باز دشت است تقديم ميشود.

نكته: تجديد نظر خواهى از طريق تقديم درخواست تجديدنظر به موجب لايحه و بدون تقديم دادخواست، تجديدنظر خواهى تلقى نميگردد و دفتر دادگاه را با تكليف و از جمله تكليف به ارسال اخطار رفع نقص مواجه نميسازد. 

نكته: در نقاطى كه تقديم دادخواست  تجديدنظر خواهى از طريق دفاتر خدمات قضايي انجام ميشود، تقديم و ثبت دادخواست در دفتر خدمات معتبر است و تاريخ ثبت آن، تاريخ تقديم دا خواست تجديدنظرخواهى تلقى ميشود.

نكته: در صورتى كه دادخواست به دفتر شعبه اول تجديد نظر و يا دفتر بازداشتگاه تقديم شده باشد، تاريخ ثبت آن در دفاتر فوق، تاريخ تجديد نظر خواهى تلقى ميشود.در اين صورت مرجع مزبور دادخواست را ثبت و جهت انجام مراحل تكميل و تبادل لوايح به دفتر دادگاه صادر كننده راى ارسال ميكند.

١٢- دادخواست تجديد نظر خواهى بايد، به شرح ماده ٣٤١ ق ا د م و متضمن نكات مذكور تنظيم شده باشد.بعلاوه هرگاه دادخواست به نمايندگى تقديم شده باشد، دليل سمت نيز بايد پيوست دادخواست باشد( ماده ٣٤٢).دادخواست و ضمائم آن بايد در يك نسخه بعلاوه تعداد تجديدنظر خواندگاه تقديم شده باشد(٣٤٣)

نكته: از توجه به اينكه مقرراتى كه در دادرسى بدوى رعايت ميشود در مرحله تجديد نظر نيز جارى است، به دادخواست تجديد نظر خواهى و ضمائم و پيوستهاى آن، بايد هزينه و تمبر قانونى نيز الصاق شده باشد و بعلاوه ضمائم وپيوستها بايد مطابق مقررات قانونى تصديق نيز شده باشد.

نكته: هرگاه دادخواست تجديد نظر خواهى از حيث مشخصات تجديد نظر خواه يا اقامتگاه او ناقص باشد، دادخواست پس از انقضاى مهلت تجديد نظر خواهى، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راى رد ميشود.

 نكته بسيار مهم اينكه دادگاه نميتواند قبل از انقضاء مهلت تجديد نظر خواهى دادخواست را رد كند زيرا محتمل است كه تحديد نظر خواه در مدت باقيمانده از مهلت تجديد نظر خواهى، دادخواست را تجديد و يا همان دادخواست را تكميل نمايد.

نكته: چنانچه دادخواست از ساير جهات فوق ناقص باشد، مدير دفتر به تجديدنظر خواه اخطار رفع نقص مينمايد. چنانچه تجديد نظر خواه در مهلت ١٠ روز از تاريخ ابلاغ رفع نقص ننمايد، دادخواست با قرار دادگاه رد ميشود.

نكته مهم: منظور از رفع نقص، رفع تمام نقايص است، بنا بر اين رفع بخشى از نقايص در حكم عدم رفع نقص است.

نكته: از توجه به اينكه قانون وكالتنامه را به عنوان دليل سمت، از پيوستهاى دادخواست تلقى كرده است، عدم الصاق تمبر قانونى بر روى وكالتنامه از نقايص محسوب و مشمول اخطار رفع نقص است.

١٣- هرگاه به تشخيص دادگاه صادر كننده راى دادخواست ، بدون عذر موجه ، خارج از مهلت قانونى قديم شده باشد و يا در مهلت قانونى رفع نقص نشده باشد، با قرار دادگاه صادر كننده راى رد ميشود. اين قرا قابل تحديد نظر است. منظور از عذر موجه موارد مذكور در ماده ٣٠٦ است.
 
ادامه دارد......

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰