چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ 2435 0 1

نكاتى در خصوص تجديد نظر خواهى حقوقى (قسمت چهارم)

نكاتى در خصوص تجديد نظر خواهى حقوقى (قسمت چهارم)

نكاتى در خصوص تجديد نظر خواهى حقوقى
(قسمت چهارم)
....
١٤-جهات تجديدنظر خواهى از آراء قابل تجديدنظر دادگاههاى عمومى و انقلاب به شرحى است كه در ماده ٣٤٨ ق ا د م آمده است.

نكته: در خصوص اينكه آيا "جهت تجديد نظر خواهى "از مواردى است كه ذكر آن در دادخواست ضرورى است با خير و ضمانت اجراى عدم ذكر آن چيست اختلاف نظر است. از بك سو عبارت" اگر تجديدنظر خواهى به يكى از جهات..." تبصره ذيل ماده ٣٤٨ نشان ميدهد كه ذكر جهت ضرورى است و از سوى ديگر در ماده ٣٤١ در شرايط دادخواست ذكرى از جهت نشده است.

به نظر اينجانب منظور مقنن از" دلايل تجديدنظر خواهى" بند ٦ ماده ٣٤١ همان جهات تجديد نظر خواهى است و دليل در اين ماده به معنى دليل اثبات دعوى معادل آنچه در بند ٦ ماده ٥١ آمده است نمی باشد. بنا بر اين، ذكر جهت ضرورى است و ضمانت اجراى عدم ذكر آن ،اخطار رفع نقص از جهت عدم ذكر جهت است(ماده ٣٤٥)

نكته: دادگاه تجديد نظر مقيد به رعايت جهت تعيبن شده در دادخواست نيست.بنا بر اين چنانچه راى را به جهت ديگرى مستحق نقض بداند، به جهت مذكور عمل مينمايد.

١٥-صلاحيت ذاتى مرجع تجديد نظر، اظهار نظر نسبت به چيزى است كه در مرحله بدوى نسبت به آن اظهار نظر شده باشد و مورد تجديد نظر خواهى هم باشد بنابراين:
اولاً: دادگاه تجديد نظر صلاحيت ذاتى براى اظهار نظر نسبت به آنچه كه در دادگاه بدوى به سكوت برگزار شده است را ندارد.

ثانياً: صلاحيت ذاتى دادگاه تجديد نظر از دادخواست تجديد نظر خواهى حاصل ميشود، پس محدود به آن بخش از راى بدوى  است كه نسبت به آن تجديد نظر خواهى شده باشد.

نكته: دعاوى ورود ثالث و جلب ثالثى كه در مرحله تجديدنظر مطرح شوند تنها استثنائات اين قاعده هستند. در اين دو دعوى صلاحيت دادگاه تجديدنظر، صلاحيت بدوى و آيين رسيدگى، آيين بدوى است.

نكته: هر گاه راى دادگاه خارج از موضوع خواسته باشد، دادگاه تجديد نظر آنرا نقض و پرونده را جهت اظهار نظر نسبت به خواسته اعاده ميكند. زيرا در اين خصوص اساساً نسبت به خواسته اظهار نظر نشده است.

نكته: دادگاه تجديدنظرنسبت به مواردى از خواسته كه نسبت به آن از باب غفلت اظهار نظرى نشده است،(مثل آنكه مطالبه خسارات دادرسى يا تاخير تاديه هم جزو خواسته بوده كه اظهار نظر نشده است)مواجه با تكليف و بلكه مجاز به اظهار نظر نيست.

نكته: چنانچه ففط يك بخش از راى بدوى مورد اعتراض باشد، دا گاه تجديد نظر فقط نسبت به همان بخش رسيدگى می كند. در. اين مورد هزينه تجديد نظر خواهى فققط نسبت به همان بخش پرداخت می شود.

١٦- هر گاه به تشخيص دادگاه تجديد نظر، دادخواست بدوى ناقص باشد، اعم از اينكه دادگاه بدوى ، بدون اخطار رفع نقص و يا على رغم اخطار رفع نقص و عدم رفع نقص در موعد مقرر، غفلتاً وارد رسيدگى شده باشد، اين امر از موجبات نقض راى نيست. در اين خصوص دادگاه تجديد نظر راساً به خواهان بدوى اخطار ميكند تا ظرف ده روز نسبت به رفع نقص عمل نمايد، در صورت رفع نقص وارد رسيدگى به تجديد خواهى ميشود و در غير اينصورت راى بدوى را نقض و قرار رد دعوى بدوى را صادر ميكند.

نكته: آنچه گفته شد ناظر بر نقص دادخواست بدوى است، لكن در صورتى كه دادخواست تجديد نظر را ناقص بداند، پرونده را جهت رفع نقص، با ذكرً نقايص به دادگاه بدوى اعاده ميكند تا دادگاه بدوى به تكليف مقرر در ماده ٣٤٥ عمل نمايد. 

نكته: هر گاه دادگاه تجديد نظر سمت دادخواست دهنده بدوى را احراز نكند، بدون اخطار رفع نقص، راى بدوى را نقض و قرار رد دعوى بدوى را صادر ميكند.
 
ادامه دارد...
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰