چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ 2877 0 1

نكاتى در خصوص تجديد نظر خواهى حقوقى ( قسمت پنجم- آخر)

نكاتى در خصوص تجديد نظر خواهى حقوقى( قسمت پنجم- آخر)

....
١٧-هر گاه راى تجديد نظر خواسته قرار باشد و دادگاه تجديد نظر آنرا خلاف موازين قانونى تشخيص دهد، آنرا نقض و پرونده را جهت رسيدگى ماهوى به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مينمايد.

نكته: حكم فوق در جايى كه راى دادگاه بدوى از سوى دادگاه صادر كننده، حكم تلقى شده باشد اما به تشخيص دادگاه تجديد نظر، قرار باشد نيز جارى است. ملاك اقدام، تشخيص دادگاه تجديد نظر است.

نكته: آيا دادگاه بدوى ميتواند پس از اعاده  پرونده، به جهت ديگرى( غير از آنچه كه پيشتر بر مبناى آن قرار صادر كرده بود) از ورود در ماهيت اجتناب نموده و مجدداً قرار رد دعوى صادر كند؟
پاسخ: خير. زيرا اولاً: مطابق ماده ٣٥٥ ق ا د م، هرگاه دادگاه قرار موضوع شكايت را به جهت مندرج در راى موجه نداند اما به جهت ديگرى دعوى را شايسته قرار رد بداند، قرار را تاييد ميكند. پس نقض قرار بدان معنى است كه دعوى به هيچ جهتى شاسيته قرار رد نبوده است. ثانياً: ماده ٣٥٣ تصريح دارد كه " قرار را نقض و پرونده را جهت رسيدگى ماهوى اعاده مينمايد.

١٨-هر گاه راى مورد شكايت حكم باشد و دادگاه تجديد نظر آنرا كلاً يا جزءً ، خلاف موازين قانونى بداند، آنرا نقض و راى مقتضى صادر ميكند.

نكته: اين حكم در موردى كه راى موضوع شكايت، قرار ناميده شده باشد اما به تشخيص دادگاه تجديد نظر حكم باشد نيز جارى است.

نكته: منظور از " راى مقتضى" اعم است از حكم يا قرار. پس ممكن است پس از نقض حكم، قرار صادر نمايد.

١٩- هرگاه دادگاه تجديد نظر دادگاه بدوى را فاقد صلاحيت محلى يا ذاتى تشخيص دهد، راى را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال ميكند( ماده ٣٥٢)

نكته: اين حكم ، اعم از آن است كه صلاحيت دادگاه چه در مرحله بدوى و چه در مرحله تجديد نظر مورد ايراد واقع شده يا نشده باشد.

نكته: هرگاه دادگاه تجديد نظر، دادگاه صادر كننده راى را به اعتبار دادگاه بدوى استان ديگر، صالح نداند، راى را نقض و پرونده را به دادگاه بدوى استان ديگر ارسال ميكند و اين راى براى دادگاه مزبور لازم الاتباع است. لازم الاتباع بودن تصميم تجديد نظر در تشخيص صلاحيت براى دادگاه بدوى،به اعتبار شأنيت است، نه به اعتبار رياست استانى.

نكته: هر گاه دادگاه تجديد نظر، دادگاه بدوى را به اعتبار صلاحيت مرجع غير قضايي، فاقد صلاحيت بداند، راى را نقض و پرونده را در اجراى ماده ٢٨ ق ا د م به ديوانعالى كشور ارسال ميكند.

٢٠- تمام مقررات ناظر بر دادرسى بدوى، به استثناء آنچه كه به موجب قانون در تجديد نظر استثناء شده و يا ترتيب ديگرى براى آن مقرر شده باشد، در تجديد نظر نيز رعايت ميشود.

٢١-راى دادگاه تجديد نظر فقط نسبت به تجديد نظر خواه و قائم مقام قانونى او موثر است، مگر اينكه مفاد راى،قابل تجزيه نباشد كه در اين صورت نسبت به آنهايى كه جزو اصحاب راى بوده اند ولى تجديد نظر خواهى نكرده اند نيز موثر است.

٢٢-راى دادگاه تجديد نظر حضورى و قطعى است مگر اينك متضمن محكوميت خوانده باشد و محكوم عليه در هيچ يك از مراحل بدوى و تجديد نظر حاضر نشده و لايحه نيز نداده باشد.

نكته: د ر مقايسه ملاك غيابى يا حضورى بودن راى در مراحل بدوى و تجديد نظر، توجه به اين نكته ضرورى است كه ابلاغ واقعى اخطاريه موجب حضورى تلقى شدن راى در مرحله بدوى است اما ملاك حضورى بودن راى در مرحله تجديد نظر نيست.
 

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰