چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲ 3237 0 3

هنگام اجاره، خرید و فروش، ثبت اسناد ملکی، یا حتی مکالمات معمول با اشخاص فعال در حیطه املاک، اصطلاحاتی به کار می رود که ممکن است ندانید به چه اطلاق می شوند.

آشنایی با برخی اصطلاحات ملکی

هنگام اجاره، خرید و فروش، ثبت اسناد ملکی، یا حتی مکالمات معمول با اشخاص فعال در حیطه املاک، اصطلاحاتی به کار می رود که ممکن است ندانید به چه اطلاق می شوند. آگاهی های پی آمده احتمالا برای شما مفید خواهد بود:

ملک ثبتی: به ملکی گفته می شود که مالک، حدود و سوابق آن در دفترهای املاک ادارات ثبت، مستند و موجود باشد.

سند مالکیت: برگه، دفترچه یا سندی است که مجری قانون برای مالک صادر می کند و مشخص کننده مالک و نشان دهنده حدود، نشانی و سوابق ملک است و رافع اختلافات ملکی در محاکم.

سند مالکیت المثنی: اگر سند مالکیت به دلایلی مفقود و بی اثر شود، ادارات ثبت اسناد با درخواست مالک و بررسی سوابق، سندی دیگرباره به مالک می دهند که با عنوان سند مالکیت المثنی شناخته می شود.

اعیان: هر آنچه روی زمین ساخته می شود در اصطلاحات مربوط به ثبت اسناد، مستحدثات یا اعیان گفته می شود.
 
ملک مجهول المالک: به املاکی گفته می شود که اگرچه ممکن است هنگام پلاک کوبی به نام اشخاصی هم ثبت شده باشد، اما مالک یا نماینده قانونی او درخواست ثبت ملک نداده است. کسانی که این املاک را خریداری کرده اند و همچنان در تصرف دارند با ارائه مدارک خرید و رجوع به دفترهای توزیع اظهارنامه موجود در ادارات ثبت، برای رفع مجهولیت مالک اقدام می کنند.

ملک جاری: به املاکی گفته می شود که هیچ گونه سابقه و پیشینه ثبتی در دفترهای املاک نداشته باشند و از این رو برای ثبت و صدور سند مرتبط با آن باید تحدید حدود صورت گیرد و زمانی موسوم به واخواهی از اصل و تحدید بلامعارض سپری شود.

ملک بازداشتی: به املاکی اطلاق می شود که به دستور مراجع و محاکم قضایی با دلایلی از قبیل شکایت، بدهی و... توقیف شده است و تا رفع بازداشت ملک قابل خرید و فروش یا انتقال به غیر یا بهره برداری بر حسب مورد نیست.

ملک مشاع: وقتی تمام یا قسمتی از ملکی در تصرف چند مالک و حق استفاده از آن سهم چند نفر باشد، در سند مالکیت و رجوعات حقوقی با عنوان ملک مشاع شناخته می شود.

تفکیک ملک: به روندی گفته می شود که طی آن یک ملک به قطعات کوچک تر تفکیک و مالکیت آن بین یک یا چند نفر تقسیم می شود. در تفکیک مشاعات، سهم بخش های مشاع با دیگر مالکان آن مساوی و برابر است.

تبدیل سند مشاع به تک جلدی: روندی است که طی آن وقتی همه سهامداران یا مالکان یک ملک معین مشاع، سهم و حق مالکیت خود را به یک شخص منتقل کنند، سند مالکیت با ارائه اسناد مذکور به ادارات ثبت محل، به نام شخص جدید صادر می شود.

ملک موروثی: ملکی که مالک آن فوت کرده اما به عنوان ماترک به وارثان آن رسیده باشد. وراث پس از تقاضای صدور سند مالکیت، با ارائه مدارکی چون فرم گواهی حصر وراثت به اداره ثبت تقاضای انتقال مالکیت شخص متوفی و صدور سند مالکیت جدید می کنند.

استعلام: روندی است که طی آن درخواست سوابق و جریان ثبتی ملکی از اداره ثبت پرسیده می شود. این استعلام ممکن است از سوی دفترهای ثبت اسناد رسمی و پیش از ثبت سند مورد معامله، یا افراد، یا مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی دیگر صورت گیرد.
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰