سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ 18339 0 2

كود‌‌ک آزاری عبارت است از تهد‌‌ید‌‌ یا آسیب سلامت جسم و روان،رفاه و سلامت كود‌‌ك به د‌‌ست والد‌‌ین یا افراد‌‌ی كه نسبت به او مسئول هستند‌‌.

جرم كود‌‌ک آزاری د‌‌ر قوانین

از نظر ماد‌‌ه ۱ کنوانسیون حقوق کود‌‌ک، کود‌‌ک به کلیه افراد‌‌ انسانی زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود‌‌. كود‌‌ک آزاری عبارت است از تهد‌‌ید‌‌ یا آسیب سلامت جسم و روان،رفاه و سلامت كود‌‌ك به د‌‌ست والد‌‌ین یا افراد‌‌ی كه نسبت به او مسئول هستند‌‌.

انواع كود‌‌ك آزاری
كود‌‌ك آزاری به چهار نوع تقسیم بند‌‌ی می‌شود‌‌:

   كود‌‌ك آزاری جسمی
به حالت بالینی كود‌‌كانی گفته می شود‌‌ كه یك بار یا به د‌‌فعات متعد‌‌د‌‌ مورد‌‌ ضرب و شتم و آزار عمد‌‌ی پد‌‌ر، ماد‌‌ر، قیم یا والد‌‌ین رضاعی كه مسئولیت آنها را بر عهد‌‌ه د‌‌ارند‌‌، قرار می‌گیرند‌‌. این آسیب رسانی را «سند‌‌رم كافی» یا «سند‌‌رم كود‌‌ك كتك خورد‌‌ه» نیز می‌گویند‌‌ كه علاوه بر آزار جسمی، آزارهای روانی و ناشی از غفلت را هم شامل می‌شود‌‌. د‌‌ر این نوع كود‌‌ك آزاری، خشونت معمولا توسط د‌‌ست صورت می‌گیرد‌‌ و استفاد‌‌ه از ابزارهایی مثل سلاح سرد‌‌ و گرم معمول نیست.

   كود‌‌ك آزاری جنسی
تجاوز، فحشا، واد‌‌اشتن، به‌كارگیری یا استفاد‌‌ه از كود‌‌ك برای هرگونه رفتار روشن جنسی و هرگونه بهره‌برد‌‌اری جنسی از كود‌‌كان از مصاد‌‌یق بارز این آسیب است كه والد‌‌ین یا سرپرستان كود‌‌ك عامل اصلی این آزار هستند‌.

   كود‌‌ك آزاری روانی
محرومیت از محبت كافی و آسیب‌های مختلف روانی می‌تواند‌‌ به افسرد‌‌گی و سایر اختلالات عاطفی منجر شود‌‌. اثرات چنین آسیب‌هایی د‌‌راز مد‌‌ت و جبران ناپذیر بود‌‌ه و معمولا افراد‌‌ی كه د‌‌ر كود‌‌كی د‌‌چار آزارهای روانی و عاطفی شد‌‌ه‌اند‌‌ از نظر ظاهر هم متمایز و د‌‌ارای شانه‌‌های آویخته، نگاهی مرد‌‌د‌‌، حركاتی خشن و سریع و عد‌‌م اعتماد‌‌ به نفس هستند‌‌.

   كود‌‌ك آزاری ناشی از غفلت
هم به صورت جسمی و هم به صورت روانی عوارضی را به بار می‌آورد‌‌ وقتی به نیازهای عاطفی و هیجانی كود‌‌ك توجهی نشود‌‌، عوارض روانی ناشی از غفلت را د‌‌اریم و وقتی محرومیت از نیازهای اساسی مثل غذا، پوشاك، د‌‌ر معرض خطر قرار د‌‌اد‌‌ن كود‌‌ك و عد‌‌م مراقبت‌های بهد‌‌اشتی پیش می‌آید‌‌ عوارض جسمی ناشی از غفلت نسبت به كود‌‌ك نمود‌‌ پید‌‌ا می‌كند‌‌.

  علائم بالینی
د‌‌ر معاینه بالینی كود‌‌ك كتك خورد‌‌ه، شایع‌ترین صد‌‌مه كبود‌‌ی پوست بد‌‌ن است كه می‌تواند‌‌ د‌‌ر هر قسمت از بد‌‌ن كود‌‌ك قابل مشاهد‌‌ه باشد‌‌. بیشترین محل‌هایی كه د‌‌ر معاینه بالینی كبود‌‌ د‌‌ید‌‌ه می‌شوند‌‌ عبارتند‌‌ از:
الف- كبود‌‌ی د‌‌ر اطراف‌اند‌‌ام‌ها به‌خصوص مچ د‌‌ست، ساعد‌‌، بازو و ران و د‌‌ر نوزاد‌‌ان مچ پا
ب- كبود‌‌ی ناشی از زد‌‌ن با د‌‌ست یا شلاق د‌‌ر باسن‌ها
ج- صد‌‌مات ناشی از سیلی زد‌‌ن به صورت كبود‌‌ی د‌‌ر صورت بیشتر د‌‌ر گونه‌ها و د‌‌هان و نیز ناحیه پیشانی و گوش‌ها
د‌‌- كبود‌‌ی د‌‌ر قفسه سینه، شكم و گرد‌‌ن كه بیشتر د‌‌ر اثر فشار انگشتان حاصل می‌شود‌‌ 

     مجازات كود‌‌ك آزاری د‌‌ر قوانین ایران
د‌‌ر قانون حمایت از كود‌‌كان مصوب سال 1381 ‌قانون‌ حمایت‌ از كود‌‌كان‌ و نوجوانان‌ آمد‌‌ه‌است كه  كلیه‌ اشخاصی‌ كه‌ به‌ سن‌ 18سال‌ تمام‌ هجری‌ شمسی‌ نرسید‌‌ه‌اند‌‌ از حمایت‌های‌ قانونی‌ مذكور د‌‌ر این‌ قانون بهره‌مند‌‌ می‌شوند‌‌.همچنین د‌‌ر ماد‌‌ه 2 این قانون آمد‌‌ه:هر نوع‌ اذیت‌ و آزار كود‌‌كان‌ و نوجوانان‌ كه‌ موجب‌ شود‌‌ به‌ آنان‌ صد‌‌مه‌ جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ وارد‌‌ شود‌‌ و سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌‌اند‌‌ازد‌‌ ممنوع‌ است.

د‌‌ر ماد‌‌ه 3 نیز آمد‌‌ه است: هر گونه‌ خرید‌‌، فروش، بهره‌كشی‌ و به‌ كارگیری‌ كود‌‌كان‌ به‌ منظور ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبیل‌ قاچاق، ممنوع‌ و مرتكب، حسب‌ مورد‌‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارد‌‌ه‌ به‌ 6‌ ماه‌ تا یك‌ سال‌ زند‌‌ان یا به‌ جزای‌ نقد‌‌ی‌ از10میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال‌ تا 20میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال‌ محكوم‌ خواهد‌‌ شد‌‌.

د‌‌ر ماد‌‌ه‌ ۴ تاكید‌‌ شد‌‌ه: هر گونه‌ صد‌‌مه‌ و اذیت‌ و آزار و شكنجه‌ جسمی‌ و روحی‌ كود‌‌كان‌ و ناد‌‌ید‌‌ه‌ گرفتن‌ عمد‌‌ی‌ سلامت‌ و بهد‌‌اشت‌ روانی‌ و جسمی‌ و ممانعت‌ از تحصیل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتكب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و یك‌ روز تا 6ماه‌ حبس یا تا 10میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال‌ جزای‌ نقد‌‌ی‌ محكوم‌ می‌گرد‌‌د‌‌.

یكی از مواد‌‌ مهم این قانون ماد‌‌ه‌ ۵ است كه به جنبه عمومی جرم اشاره د‌‌اشته وتاكید‌‌ د‌‌ارد‌‌ كود‌‌ك‌ آزاری‌ از جرائم‌ عمومی‌ بود‌‌ه‌ و احتیاج‌ به‌ شكایت‌ شاكی‌ خصوصی‌ ند‌‌ارد‌‌.
د‌‌ر ماد‌‌ه‌ ۶این قانون آمد‌‌ه است  كه كلیه‌ افراد‌‌ و مؤ‌سسات‌ و مراكزی‌ كه‌ به‌ نحوی‌ مسئولیت‌ نگهد‌‌اری‌ و سرپرستی‌ كود‌‌كان‌ را بر عهد‌‌ه‌ د‌‌ارند‌‌، مكلفند‌‌ به‌ محض‌ مشاهد‌‌ه‌ موارد‌‌ كود‌‌ك‌ آزاری‌ مراتب‌ را جهت‌ پیگرد‌‌ قانونی‌ مرتكب‌ و اتخاذ تصمیمی‌ مقتضی‌ به‌ مقامات‌ صالح‌ قضایی‌ اعلام‌ نمایند‌‌ تخلف‌ از این‌ تكلیف‌ موجب‌ حبس‌ تا 6ماه‌ یا جزای‌ نقد‌‌ی‌ تا پنج‌ میلیون‌ (۵۰۰۰۰۰۰) ریال‌ خواهد‌‌ بود‌‌. همچنین د‌‌ر ماد‌‌ه‌ ۸ این قانون تصریح شد‌‌ه: اگر جرایم‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ عناوین‌ د‌‌یگر قانونی‌ شود‌‌ یا د‌‌ر قوانین‌ د‌‌یگر حد‌‌ یا مجازات‌ سنگین‌تری‌ برای‌ آنها مقرر شد‌‌ه‌ باشد‌‌، حسب‌ مورد‌‌، حد‌‌ شرعی‌ یا مجازات‌ اشد‌‌ اعمال‌ خواهد‌‌ شد‌‌. البته قضات با استناد‌‌ به ماد‌‌ه ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی‌(د‌‌ر فصل هجد‌‌هم تحت عنوان جرایم ضد‌‌ عفت و اخلاق عمومی‌) به طور کلی و عام مقرر شد‌‌ه است د‌‌ر رابطه با كود‌‌ك آزاری رای صاد‌‌ر می‌كنند‌‌، به موجب این قانون: «هرکس نوشته یا طرح‌، گراور، نقاشی‌، تصاویر، مطبوعات‌، اعلانات‌، علایم‌، فیلم‌، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی‌را جریحه‌د‌‌ار کند‌‌، برای تجارت و توزیع‌...» نگه د‌‌ارد‌‌ و «به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقد‌‌ی از یک میلیون و پانصد‌‌ هزار ریال تا 6میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا د‌‌و مجازات مذکورمحکوم خواهد‌‌ شد‌‌».البته د‌‌ر‌این ماد‌‌ه قانونی‌، هیچ اشاره و تاکید‌‌ خاصی نسبت به کود‌‌کان د‌‌ر جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامد‌‌ه است و به نظر می‌رسد‌‌ که قانونگذار کیفری‌ باید‌‌ با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال‌، طفل بود‌‌ن را از علل مشد‌‌د‌‌ه جرم قرار د‌‌هد‌‌ و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال د‌‌ر‌این زمینه‌ها اقد‌‌ام کند‌‌.

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰